Uvjeti poslovanja


Prodavatelj:
quality cases s.r.o.
Řípská 960/9a
Brno
627 00
Češka Republika

MB: 05804515
PDV broj: CZ05804515

Sjedište tvrtke: Čejkovická 3, Brno, 62800, Republika Češka

 1. Osnovne odredbe
  1. Ovi uvjeti poslovanja (dalje u tekstu samo "uvjeti poslovanja") reguliraju u skladu s odredbom § 1751 odl. 1 zak. br. 89/2012 zbirke zakona, Građanski zakonik (dalje u tesku samo "građanski zakonik"), uzajamna prava i obveze ugovornih strana nastale u vezi sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora putem internetske trgovine, gdje je s jedne strane prodavatelj i fizička ili pravna osoba s druge strane kao kupac (dalje u tekstu "kupac").
  2. Osoba koja zaključi kupoprodajni ugovor izvan svog poslovanja ili izvan obavljanja svoje profesije je potrošač (dalje u tekstu samo "potrošač").
  3. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web lokaciji dostupnoj sa sljedeće internetske adrese: (URL) https://dodaci.hr
  4. Odredbe uvjeta psolovanja su sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
 2. Kupoprodajni ugovor
  1. Kupoprodajni ugovor stranke zaključuju putem internetske trgovine. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca definiran je pripadajućim zakonskim propisima i kupoprodajnim ugovorom, koji također uključuje ove uvjete poslovanja.
  2. Kupoprodajni ugovor nastaje potvrdom prodavatelja ispravno popunjene narudžbe (dalje u tekstu samo "narudžba") i s tim u vezi isključuje primjenu odredbi § 1753 odl. 2 Građanskog zakonika. Obrazac za narudžbu sadrži posebno, ali ne isključivo, podatke o naručenoj robi, cijeni robe, načinu plaćanja prodajne cijene robe, podatke o traženom načinu dostave naručene robe, podatke o troškovima povezane s dostavom robe.
  3. Kupoprodajni ugovor i uvejti poslovanja su na raspolaganju na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor se može zaključiti na hrvatskom jeziku.
  4. Prodavatelj ima pravo jednostrano promijeniti ove uvjete poslovanja
 3. Roba i cijena
  1. Web sučelje internetske trgovine sadrži popis robe koju prodavatelj nudi na prodaju, uključujući cijene pojedine ponuđene robe.
  2. Navedena cijena robe uključuje sve poreze i naknade. Pod uvjetima navedenim u ovim uvjetima poslovanja prodavatelj će kupcu, uz cijenu robe, naplatiti i trošak isporuke robe kupcu.
  3. Ponuda za prodaju robe i cijene te robe vrijede sve dok su prikazane na web sučelju internetske trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima u okviru pojedinih akcija s popustom. Popusti popjedinačnih akcija ne mogu se zbrajati.
  4. Sve ponude za prodaju robe smještene na web sučelju internetske trgovine su neobvezujuće i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor o kupnji te robe. Sve pružene informacije samo su u informativne svrhe i ne predstavljaju prijedlog za sklapanje ugovora.
  5. Prodajna cijena robe dogovara se u svakom kupoprodajnom ugovoru s tim da iznos takve prodajne cijene odgovara prodajnoj cijeni odgovarajuće robe navedene u internetskoj trgovini u trenutku slanja narudžbe kupcu.
  6. Web sučelje internetske trgovine također sadrži informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i dostavom robe. Informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedene na web sučelju internetske trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na teritoriju Republike Slovačke.
  7. Prije slanja narudžbe prodavatelju kupac može provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu. Kupac narudžbu šalje prodavaču klikom na gumb "Pošalji narudžbu". Podatke dane u narudžbi prodavatelj smatra točnim. Prodavatelj je dužan kupcu odmah potvrditi primitak narudžbe na adresu e-pošte koju je kupac naveo u svojoj narudžbi(dalje u tekstu samo "adresa e-pošte kupca"). Potvrda o primitku narudžbe prema ovom stavku nije potvrda narudžbe u svrhu sklapanja kupoprodajnog ugovora u skladu sa odl.
  8. Kupoprodajni ugovor sklopljen je potvrdom narudžbe od strane prodavatelja. Ako je prodavatelj zainteresiran za sklapanje kupoprodajnog ugovora, kupcu će potvrditi narudžbu obično u roku od 2 radna dana od datuma primitka narudžbe.
  9. Kupac prima na znanje da prodavatelj nije obvezan sklopiti kupoprodajni ugovor, posebno s osobama koje su prethodno bitno prekršile kupoprodajni ugovor (uključujući uvjete poslovanja).
  10. Pokloni koji se pružaju potpuno besplatno ne mogu biti predmet bilo kakvih prava potrošača.
  11. Kupac pristaje na korištenje sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškovi koje kupac ima zbog upotrebe sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora su uobičajeni, u iznosu stope davatelja usluga koju je kupac odabrao i plaća ih sam kupac.
 4. Korisnički račun
  1. Prilikom naručivanja robe kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito.
 5. Cijena robe i uvjeti plaćanja
  1. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može prodavatelju platiti na sljedeći način.
   - pouzećem u gotovini na mjestu koje je kupac odredio u narudžbi
   - plaćanje internetskim bankovnim prijenosom
   - plaćanje karticom na internetu
  2. Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili je to predviđeno općenito zakonskim propisima, prodavatelj će kupcu izdati porezni dokument - račun koji se odnosi na plaćanja izvršena na temelju kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Poreznu ispravu - račun prodavatelj će izdati kupcu i poslati u elektroničkom obliku na adresu e-pošte kupca.
 6. Pravo potrošača da odustane od kupoprodajnog ugovora
  1. Odredbe ovog članka uvjeta poslovanja odnose se samo na kupca koji je potrošač.
  2. Potrošač ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od (7) dana bez navođenja razloga. Rok počinje teći od dana primitka robe, a ako je predmet kupoprodajnog ugovora isporuka nekoliko vrsta (stavaka) robe, razdoblje se računa od dana primitka posljednje isporuke robe. Razdoblje za odustajanje od kupoprodajnog ugovora smatra se dodržanim ako potrošač pošalje prodavatelja na adresu info@dodaci.hr ili u pisanoj formi obavijest da odustaje od kupoprodajnog ugovora. Potrošač ne može odustati od ugovora u slučajevima navedenim u §1837 Građanskog zakonika.
  3. informacie o vraćanju robe tu
  4. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, poslat će ili predati prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije trideset dana nakon odustajanja od kupoprodajnog ugovora, primljenu robu. U takvom slučaju trošak vraćanja predmetne robe prodavatelju snosi potrošač.
  5. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj će potrošaču bez nepotrebnog odgađanja vratiti sva sredstva, najkasnije u roku od trideset (30) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora (uključujući troškove isporuke robe, ako potrošač na isti način u roku od 30 dana vrati svu naručenu robu (uključujući poklone ili druge pogodnosti), koju je od njega primio na temelju kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj će novac koji je primio vratiti potrošaču na drugi način samo ako se potrošač s tim složi i ako mu time ne nastanu dodatni troškovi.
  6. Ako je potrošač odabrao način dostave koji nije najjeftiniji koji nudi prodavač za isporuku robe u internetskoj trgovini, prodavatelj će nadoknaditi te troškove u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu dostave.
  7. Potrošač je odgovoran prodavaču za smanjenje vrijednosti predmetne robe koja je nastala kao posljedica rukovanja tom robom na drugačiji način nego što je potrebno postupati radi utvrđivanja njihove funkcionalnosti i svojstava.
  8. Ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti potrošaču novac prije nego što mu preda robu ili dokaže da je robu poslao prodavaču.
 7. Transport i dostava robe
  1. Način isporuke određuje prodavatelj ako kupoprodajnim ugovorom nije drugačije određeno. Ako se način isporuke dogovori na temelju zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s tim načinom isporuke.
  2. Ako je prodavatelj prema kupoprodajnom ugovoru dužan dostaviti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu nakon isporuke.
  3. Ako je iz razloga na strani kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugi način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe, odnosno troškovi povezani s drugim načinom isporuke.
  4. Cijene pakiranja i dostave (ovdje) navedene su na web lokaciji internetske trgovine, a kupac je o njima obaviješten i prije konačne isporuke narudžbe.
  5. Kupac se slaže da će prodavatelj odabranom prijevozniku dostaviti podatke koji se odnose na kupca u mjeri koja je potrebna za pravilnu isporuku robe.
 8. Potraživanja zbog nedostataka na robi
  1. Prodavatelj će kupcu isporučiti robu u količini, kvaliteti i dizajnu kako je dogovoreno kupoprodajnim ugovorom. Ako se kvaliteta i dizajn ne dogovore, prodavač će isporučiti u kvaliteti i dizajnu prikladnom za svrhu koja je vidljiva iz kupoprodajnog ugovora, ili za uobičajenu svrhu.
  2. Potraživanja kupca zbog nedostataka na robi (uključujući način postupanja s reklamacijama) regulirani su relevantnim odredbama Građanskog zakonika, posebno odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174.
 9. Dodatna prava i obveze ugovornih strana
  1. Ako je kupac potrošač, vlasništvo nad robom, kao i rizik od oštećenja robe, prelazi na kupca preuzimanjem robe od odabranog prijevoznika.
  2. Ako kupac nije potrošač, prodavatelj će isporučiti robu kupcu predajom odabranom prijevozniku na uručenje kupcu i omogućit će kupcu da ostvari prava iz ugovora o prijevozu prema odabranom prijevozniku. Rizik oštećenja robe prelazi na kupca koji nije potrošač predajom predmeta odabranom prijevozniku radi isporuke na odredište navedeno u narudžbi.
  3. Kupac prima na znanje da su softver i ostale komponente koje čine web sučelje internetske trgovine (uključujući fotografije ponuđene robe) zaštićene autorskim pravima. Kupac se obvezuje da neće obavljati nikakve aktivnosti koje bi njemu ili trećim stranama mogle omogućiti neovlašteno korištenje softvera ili drugih dijelova koje čine web sučelje internetske trgovine.
  4. Kupac nije ovlašten koristiti mehanizme, softver ili druge postupke koji mogu negativno utjecati na rad web sučelja internetske trgovine prilikom korištenja web sučelja internetske trgovine. Web sučelje internetske trgovine smije se koristiti samo u mjeri koja ne šteti pravima drugih kupaca prodavatelja i koja je u skladu s njegovom svrhom.
  5. Kupac prima na znanje da prodavatelj nije odgovoran za pogreške uzrokovane intervencijom treće strane na web lokaciji ili koje su rezultat korištenja web lokacije suprotno njenoj svrsi.
 10. Zaštita osobnih podataka
  1. Kupac pristaje na obradu sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa za dostavu, adresa za naplatu, identifikacijski broj (MB), porezni identifikacijski broj (OIB), adresa e-pošte, telefonski broj (dalje u tekstu sve zajedno kao "osobni podaci").
  2. Kupac pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja, u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora i u svrhu održavanja korisničkog računa. Ako kupac ne odabere drugu mogućnost, pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja i u svrhu slanja podataka i poslovnih obavijesti kupcu. Pristanak na obradu osobnih podataka u cijelosti prema ovom članku nije uvjet koji sam po sebi sprečava sklapanje kupoprodajnog ugovora.
  3. Kupac prima na znanje da je svoje osobne podatke (prilikom registracije, na svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web sučelja trgovine) dužan navesti ispravno i istinito te da je dužan obavijestiti prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja o bilo kakvim promjenama njegovih osobnih podataka.
  4. Obradu osobnih podataka kupca prodavatelj može povjeriti trećoj strani kao obrađivaču. Osim osoba koje prevoze robu, prodavatelj osobne podatke neće proslijediti trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca.
  5. Osobni podaci obrađivat će se neodređeno vrijeme. Osobni podaci obrađivat će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.
  6. Kupac potvrđuje da su pruženi osobni podaci točni i da je obaviješten da je riječ o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.
  7. U slučaju da kupac smatra da prodavatelj ili obrađivač obrađuje njegove osobne podatke u suprotnosti sa zaštitom privatnog i osobnog života kupca ili protivno zakonu, ili ako su osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade može:
   - Zatražiti objašnjenje od prodavatelja ili obrađivača
   - Zahtijevati od prodavatelja ili obrađivača da ukloni ovakvo stanje
   - Ako kupac zatraži podatke o obradi njegovih osobnih podataka, prodavatelj ih je dužan dostaviti. Prodavatelj ima pravo zahtijevati odgovarajuću naknadu za pružanje informacija prema prethodnoj rečenici ne prelazeći troškove potrebne za pružanje informacija
  8. Ova stranica koristi samo potrebne cookies
  9. Kupac pristaje na spremanje tzv. cookies na njegovom računalu. Ako je moguće izvršiti kupnju na web stranici i ispuniti prodavateljeve obveze prema kupoprodajnom ugovoru bez tzv. cookies na računalu kupca, kupac može opozvati suglasnost prema prethodnoj rečenici u bilo kojem trenutku.
 11. Dostava korespondencije i informacija
  1. Ako nije drugačije ugovoreno, sva korespondencija u vezi s kupoprodajnim ugovorom mora se dostaviti drugoj strani u pisanom obliku, e-poštom, osobno ili preporučenom poštom, putem davatelja poštanskih usluga (po izboru pošiljatelja). Dostava kupcu obavlja se na e-adresu navedenu u njegovom korisničkom računu.
  2. Poruka se smatra dostavljenom:
   -u slučaju dostave e-poštom u trenutku primitka na poslužitelj dolazne pošte; integritet e-mail poruka može se osigurati certifikatom
   -u slučaju osobne dostave ili putem davatelja poštanskih usluga predajom pošiljke primatelju
   -u slučaju osobne dostave ili putem davatelja poštanske usluge odbijanjem primanja pošiljke, ako primatelj (ili osoba ovlaštena za preuzimanje pošiljke za njega) odbije prihvatiti pošiljku
   -u slučaju dostave putem davatelja poštanskih usluga nakon isteka deset (10) dana od spremanja na poštu i slanja poziva primatelju da preuzme pošiljku, ako je pošiljka deponirana kod davatelja poštanskih usluga, čak i ako primatelj nije saznao za pošiljku.
 12. Završne odredbe
  1. Ako odnos vezan uz upotrebu web stranice ili pravni odnos temeljen na kupoprodajnom ugovoru sadrži međunarodni (inozemni) element, tada se stranke slažu da odnos uređuje češko pravo. To ne dovodi u pitanje prava potrošača prema općenito obvezujućim zakonima.
  2. Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju poslovne dozvole, a za djelatnost prodavatelja ne treba nikakva druga dozvola. Kontrolu trgovine u okviru svoje nadležnosti vrši nadležni ured za izdavanje dozvola za poslovanje.
  3. Ako bilo koja odredba uvjeta poslovanje jest ili postane nevaljana ili nedjelotvorna, nevaljana odredba zamijenit će se odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost drugih odredbi. Izmjene kupoprodajnog ugovora ili uvjeta poslovanja zahtijevaju pismeni oblik.
  4. Kontaktni podaci prodavatelja:
   quality cases s.r.o.
   Řípská 960/9a
   Brno
   627 00
   Češka Republika

   adresa e-pošte: info@dodaci.hr
   broj telefona: +420 608 709 964 (English only)


Ovi uvjeti poslovanja stupaju na snagu 6. 10. 2021.
quality cases s.r.o.